Hebt u nog een vraag? U vindt een heleboel antwoorden in de onderstaande lijsten. Maar neem ook gerust contact met ons op, we informeren u graag persoonlijk.

Vragen over het aandeelhouderschap

Kan men bij het kopen van aandelen een projectvoorkeur toewijzen?

Ja, men kan een projectvoorkeur toewijzen aan de aandelen die men zelf koopt. Wanneer een project echter onvoldoende middelen verzamelt om de bouw te kunnen realiseren, kunnen deze middelen tijdelijk aan een ander project toegewezen worden. Het project dat uw voorkeur draagt, zal dan alsnog op een later tijdstip gebouwd worden.

Kan men ooit eigenaar worden van een gebouw door (veel) aandelen te kopen?

Nee, men zal nooit eigenaar worden van een gebouw door aandeelhouderschap. Door het kopen van een aandeel wordt men mede-eigenaar van de coöperatie Inclusie Invest. De gebouwen zelf blijven eigendom van Inclusie Invest.

Kan ik naast het kopen van één of meerdere aandelen ook op andere manieren een bijdrage leveren aan Inclusie Invest?

Ja, men kan bijvoorbeeld gebouwen of gronden inbrengen als schenking of in ruil voor aandelen. Opstalrecht en erfpachtcontracten zijn een mogelijkheid om tijdelijk (30 a 50 jaar) over inplantingsgronden te beschikken.

Vragen over de verhuring

Wie kan een woning huren bij Inclusie Invest?

De verhuring kan aan een rechtspersoon (organisatie die ondersteuning of assistentie verleent, vzw van ouders of openbaar bestuur) die vennoot is of rechtstreeks aan personen met een beperking, al dan niet aandeelhouder.

De rechtspersonen dienen vennoot te zijn omdat ze als projectdrager dienen in te staan voor de gemeenschappelijke ruimten, de dagdagelijkse ondersteuning en de controle over het onderhoud van het gebouw.

Moet een persoon met een beperking aandeelhouder zijn om een woning te kunnen huren?

Nee, omwille van het solidariteitsprincipe en het maatschappelijk doel dient de persoon met een handicap die de woning huurt geen aandeelhouder te zijn. Er is dus een duidelijke scheiding tussen aandeelhouder zijn en huurder zijn.

Krijg ik als aandeelhouder korting op de huur?

Nee, dit zou het solidariteitsprincipe doorbreken.

Hoeveel bedraagt de huurprijs?

Inclusie Invest gaat ervan uit dat maximaal 1/3 van de inkomsten naar het huren mag gaan. Waarom 1/3 van het inkomen? Voor alle mensen en gezinnen die een woning of appartement willen bouwen, verbouwen of huren geldt de vuistregel dat ze hier maximum 1/3 van hun inkomen mogen aan spenderen.

Bouwen kost veel geld en het is de bedoeling van Inclusie Invest om op termijn zoveel mogelijk betaalbare, maar aangepaste en comfortabele, huisvesting te realiseren voor personen met een handicap. Om uit de kosten te geraken en continuïteit op lange termijn te verzekeren, moet er dan ook een realistische huurprijs aangerekend worden.

Wat verstaat Inclusie Invest onder “inkomen”?

Inclusie Invest houdt rekening met de soms beperkte inkomsten van personen met een handicap. De huurprijs wordt bepaald op basis van 1/3 van alle inkomsten. Met alle inkomsten bedoelen we eventuele lonen, vervangingsuitkeringen, integratietegemoetkomingen, huur van onroerende goederen of vergoedingen van roerende goederen (kapitaal) als intresten of dividenden.

Het concept en de kostprijs van ieder bouwproject zal steeds moeten uitgewerkt worden in functie van de inkomsten (maximum 1/3 van het inkomen) van de personen die er vermoedelijk gaan wonen en dit aan een betaalbare huurprijs zonder dat er ingeboet wordt op de elementaire basisvoorwaarden ivm kwaliteit van wonen.

Hoeveel kan de huurprijs bedragen? Een voorbeeld.

Hier enkele theoretische voorbeelden:

  • Voor personen met een beperking die beschikken over een inkomen van 900 euro per maand zal de infrastructuur beperkt worden tot een studiokamer van maximum 40m² zodat een huurprijs van maximum 300 euro kan aangehouden worden.
  • Voor personen die een inkomen hebben van 1350 euro per maand kan een ruimere aangepaste studio van 60m² voorzien worden tegen een huurprijs van maximum 450 euro per maand.

Vaak gaat het om personen die omwille van hun beperking meer ondersteuning en meer aanpassingen nodig hebben en daardoor een hogere tegemoetkoming ontvangen.

Het hoofddoel blijft betaalbare huisvesting in functie van het inkomen en dan mag de huurprijs maximum 1/3 van alle inkomsten bedragen.

Welke kosten zitten niet in de huur inbegrepen?

In de huur zijn geen verblijf- of leefkosten vervat zoals water, elektriciteit, verwarming enz. Ook de ondersteuning dient apart aangekocht te worden. Ondersteuning is assistentie en zorg, zowel verpleegkundige als medische zorg.

Vragen over Inclusie Invest

Wat is een vennootschap met een sociaal oogmerk?

De vennootschap met een sociaal oogmerk is wettelijk verplicht een aantal sociale regels op te nemen in haar statuten. Men moet onder andere bepalen dat de vennootschap niet kan afwijken van haar sociaal doel, slechts beperkt winst mag nastreven en geen enkele grootaandeelhouder meer dan tien procent van de stemmen mag bezitten. De coöperatieve vennootschapsvorm met beperkte aansprakelijkheid in combinatie met het statuut van de vennootschap met een sociaal oogmerk zorgt voor een optimaal kader voor sociaal ondernemerschap.

Hoe kadert Inclusie Invest in de nota perspectief 2020?

In zijn ‘perspectiefnota 2020. Nieuw ondersteuningsbeleid voor personen met een handicap’ (2010) stelde Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen dat hij tegen 2020 zorggarantie wil realiseren voor personen met een handicap met de grootste ondersteuningsnood. Om deze ambitieuze doelstelling te bereiken zal er werk gemaakt worden van nieuwe ondersteuningsvormen waarbij de vraag van de persoon met een handicap en zijn omgeving het uitgangspunt is. Veel mensen met een handicap kiezen ervoor om zo lang mogelijk thuis of in hun eigen omgeving te blijven wonen. Een persoonsvolgende financiering moet dit mogelijk maken. In de toekomst zal Inclusie Invest ook evolueren naar een verregaande ontkoppeling tussen:

  • kosten die mensen met een handicap moeten maken om te wonen en te leven (huren, onderhoud, voeding, ..). Deze kosten zullen mensen met een handicap vanuit hun eigen inkomen moeten dragen;
  • kosten voor ondersteuning, assistentie, hulpmiddelen, … Deze kosten zullen door de gemeenschap gedragen worden.

De nood aan aangepaste, betaalbare woningen voor mensen met een handicap, verspreid over gans Vlaanderen, zal daardoor alsmaar toenemen.